Lễ khởi động dự án Nâng cao năng quản lý lưu vực sông thông qua phát triển quản lý thủy lợi có sự tham gia tron